Proszę wybrać swój język
Regulamin
Spis treści

  Regulamin

  REGULAMIN

  świadczenia usług za pośrednictwem Internetu

  przez spółkę READ-GENE S.A.

  Obowiązuje od 01.12.2008r.

   

  §1

  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1.       Strona internetowa read-gene.iai-shop.com jest własnością spółki READ-GENE S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Akacjowej 2, NIP: 852-24-64-257, REGON 320105636, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

  2.       Niniejszy regulamin normuje zasady dostępu oraz ramowe warunki korzystania ze strony internetowej read-gene.iai.shop.com.

  3.    Celem sklepu internetowego jest zapewnienie wiarygodnej i opartej na innowacyjnej technologii informacji genetycznej osobom, które są w jakimś stopniu narażone na wystąpienie nowotworów lub osobom, u których nowotwór już występuje.   

  4.       Użytkownikami sklepu internetowego mogą być osoby wymienione w punkcie 3, które dokonają poprawnej rejestracji zgodnie z procedurą rejestracyjną użytkownika.

   

   §2

  DODATKOWE OBJAŚNENIA

  Ilekroć w Regulaminie spółki READ-GENE S.A. jest mowa o:

  1.       „Regulamin” – rozumie się przez to treść Regulaminu świadczenia usług za pośrednictwem Internetu przez spółkę READ-GENE S.A.

  2.       „READ-GENE S.A.” – rozumie się przez to spółkę READ-GENE S.A., która jest właścicielem strony internetowej read-gene.iai-shop.com.

  3.       „Sklep Internetowy” – rozumie się przez to stronę internetową read-gene.iai-shop.com.

  4.       „Użytkownik” – rozumie się przez to osobę, która dokonała poprawnej rejestracji w sklepie internetowym.

  5.       „Test DNA” – rozumie się przez to test genetyczny wraz ze specjalistycznymi konsultacjami genetycznymi, które są niezbędne do prawidłowego wykonania tego testu,

  6.       „Konsultacja” – rozumie się przez to specjalistyczną konsultację genetyczną wykupioną przez Klienta bez uprzedniego zakupu Testu DNA.

  7.       „Umowa” – rozumie się przez to zawarcie umowy pomiędzy READ-GENE S.A. a Użytkownikiem o korzystanie z zasobów Sklepu Internetowego.

  8.       „Produkt” – rozumie się przez to wszelkie produkty i usługi oferowane na stronie Sklepu Internetowego przez READ0-GENE S.A.

  9.       „Próbka” – rozumie się przez to próbkę genetyczną, którą READ-GENE S.A. wysyła do Użytkownika za pośrednictwem dostawcy.

   

   

    §3

  REJESTRACJA UŻYTKOWNIKÓW

  1.       Użytkownikiem profesjonalnych zasobów Sklepu Internetowego może zostać osoba, która dokona rejestracji zgodnie z procedurami zawartymi w formularzu rejestracyjnym (http://read-gene.iai-shop.com/client-new.php?register).

  2.       Rejestracji dokonuje się poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego w formie on-line w zdefiniowanym zakresie.

  3.       Dane identyfikacyjne zawarte w formularzu rejestracyjnym uważa się za wiarygodne i autentyczne.

  4.       Wysłanie formularza rejestracyjnego oznacza akceptację warunków regulaminu oraz zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych informacji przez READ-GENE S.A. w celach związanych z zakresem działania firmy zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997r. (DzU z 2002r. Nr 101, poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą w żaden sposób wykorzystywane do celów marketingowych firmy.

  5.       Przyjęcie przez Sklep Internetowy formularza rejestracyjnego odbywa się poprzez przesłanie na wskazany przez użytkownika adres internetowy oświadczenia w tym przedmiocie.

  6.       Zaakceptowanie warunków zawartych w formularzu rejestracyjnym przez Użytkownika z jednej strony, oraz przyjęcie przez Sklep Internetowy złożonego formularza rejestracyjnego z drugiej strony, oznacza zawarcie Umowy. 

  7.       Przez zaakceptowanie warunków zawartych w Regulaminie Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i wyraża zgodę na włączenie go do umowy.

  8.       READ-GENE S.A. zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcie formularza rejestracyjnego bez podania przyczyny.

   

  §4

  ZAMÓWIENIE PRODUKTU

   

  1.       Każde poprawnie złożone zamówienie jest potwierdzane przez system za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail Użytkownika.

  2.       Zamówienie produktu oraz jego opłacenie nie jest jednoznaczne z dokonaniem transakcji. READ-GENE S.A. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od transakcji bez podania przyczyny poprzez zwrot kwoty wpłaconej przez Użytkownika pomniejszonej o koszt przelewu.

  3.       READ-GENE S.A. zastrzega sobie prawo do zmian cen podanych w ofercie oraz do limitowania wielkości sprzedaży poszczególnych Produktów.

  4.       W przypadku braku wybranego przez Użytkownika Produktu READ-GENE S.A. zobowiązuje się do wysłania wiadomości elektronicznej informującej o takim stanie rzeczy na adres e-mail Użytkownika.

  5.       Dostawa produktów odbywa się w sposób wybrany oraz opłacony przez Użytkownika Sklepu Internetowego.

   

   

   

   

   

  §5

  FORMY PŁATNOŚCI

   

  1.       Po zamówieniu produktów Użytkownik zobowiązany jest opłacić zamówienie przelewem (przedpłata z konta) w ciągu 7 dni.

  2.       Użytkownik, który dokonał płatności z obcego konta (konto osobiste innej osoby, na poczcie) zobowiązany jest potwierdzić dokonanie zapłaty wysyłając wiadomość elektroniczną na adres: office@read-gene.com.

  3.       Numer konta zostanie podany Użytkownikowi po zaakceptowaniu przez READ-GENE S.A. zamówienia.

   

  §6

  ZWROTY I REKLAMACJE

  1.       Zwroty dotyczą wyłącznie takich Próbek, które po dostarczeniu do Użytkownika są uszkodzone i posiadają widoczne wady jakościowe. Użytkownik nie przyjmuje takiej przesyłki bądź jest zobowiązany do natychmiastowego jej odesłania.

  2.       W przypadku zwrotu uszkodzonego Próbki READ-GENE S.A. zobowiązuje się w trybie natychmiastowym przesłać Użytkownikowi nową Próbkę.

  3.       Reklamacje dotyczą wszystkich Testów DNA oraz Konsultacji w których READ-GENE S.A. dopuścił się jakiejkolwiek pomyłki mogącej wpłynąć  w sposób niekorzystny na życie lub zdrowie Użytkownika.

  4.       Reklamacje będą się odbywać według obowiązującego prawa z zachowaniem restrykcji dotyczących produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

  5.       Prawem właściwym dla realizacji zamówień w Sklepie Internetowym jest prawo polskie, a w szczególności „Ustawa o wyrobach medycznych”, „Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” oraz „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczą”.

   

  §7

  POLITYKA PRYWATNOŚCI - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1.       READ – GENE S.A. zobowiązuje się dokonać wszelkich starań w celu ochrony danych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (DzU z 2002r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

  2.       Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, a także prawo do ich poprawienia i żądania usunięcia.

  3.       Konta użytkowników mogą być wykorzystywane przez READ-GENE S.A. do celów komercyjnych, a w szczególności do wysyłania reklam oraz innych treści o charakterze informacyjnym.

  4.       Wszelkie prawa do całej zawartości Sklepu Internetowego są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów Sklepu Internetowego, pod warunkiem nienaruszenia praw autorskich oraz praw do rejestracji znaków towarowych należących do spółki READ-GENE S.A. Żadna ze stron Sklepu Internetowego nie może być kopiowana w całości lub w części, transmitowana elektronicznie w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystywania bez uprzedniej zgody READ-GENE S.A.

  5.       READ-GENE S.A. na bieżąco aktualizuje dane zawarte w Sklepie Internetowym, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich dokładność, aktualność i kompletność. Jednocześnie READ-GENE S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości Sklepu Insternetowego bez uprzedzenia Użytkowników.

   

    §8

  MARKETING ELEKTRONICZNY

  1.       Wszyscy, którzy otrzymują jakąkolwiek pocztę elektroniczną od READ-GENE S.A. mogą się wyrejestrować, przesyłając e-maila zwrotnego, w temacie wpisując słowo „NIE”

   

  §9

  KWESTIE PRAWNE

  1.       W kwestiach nie ujętych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

  2.       Ewentualne spory pomiędzy Użytkownikiem a READ-GENE S.A. będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny w Szczecinie.

   

   §10

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  3.       Niniejszy Regulamin zastępuje wszystkie inne regulaminy obowiązujące w Sklepie Internetowym.

  4.       Aktualny regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego (read-gene.iai-shop.com)

  5.      W przypadku zmiany regulaminu READ-GENE S.A. nie jest zobowiązany powiadamiać o tym każdego Użytkownika. Nowy regulamin będzie dostępny w każdej chwili na stronie Sklepu Internetowego.

  6.   Regulamin obowiązuje Użytkownika z dniem złożenia przez niego formularza rejestracyjnego w treści obowiązującej na dzień złożenia.

   

   

   

   

   

   

   

  Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
  Zamknij
  pixel